Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep Dr. Petcare działający pod adresem internetowym https://drpetcare.pl, prowadzony przez: Dr. Petcare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860760, NIP: 701-099-76-42, REGON: 387076032.        

I. Definicje

Administrator - oznacza Dr. Petcare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-222), al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860760, NIP: 701-099-76-42, REGON: 387076032, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1)      poczty tradycyjnej: Dr. Petcare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

2)      poczty elektronicznej: biuro@drpetcare.pl

3)     telefonicznie: +48 729 927 908  lub (22) 230 23 28.

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie https://drpetcare.pl

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 

II. Dane Osobowe

1.       Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:

1)     imię i nazwisko

2)     adres zamieszkania

3)     adres dostawy - jeśli jest inny niż adres zamieszkania

4)     adres poczty elektronicznej (adres e-mail)

5)     numer telefonu

2.       Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych następuje w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

3.     Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie procesu rejestracji (założenie konta) lub złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest niezbędne na potrzeby: złożenia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy oraz ewentualnego wszczęcia procedury reklamacyjnej lub procedury zwrotu towaru, jak też na potrzeby wystawienia wskazanego przez Użytkownika dokumentu sprzedaży. Dane te są przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO dane Użytkowników, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia tj. sprzedaży oraz dostawy zamówionych towarów jak też w celu realizacji pozostałych uprawnień przysługującym Użytkownikom z tytułu zawartej umowy (np. reklamacja, zwrot towaru). 

4.     Dodatkowo, Sklep https://drpetcare.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu przekazania danych osobowych Użytkownika do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

a)     świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu DrPetcare usługi udostępniania infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1lit f) RODO)

b)     obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu DrPetcare przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

c)     w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem DrPetcare, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

5.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt. 1 i 2 , dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Sklep DrPetCare innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)       ING Bank Śląski,S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolska 34, kod 40-086, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod nr 0000005459, NIP 634-013-54-75, REGON 271514909

b)      Blue Media  S.A., z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

6.     Podanie danych do celu realizacji usługi jest wymogiem umownym oraz warunkiem realizacji usług oferowanych przez Sklep DrPetcare w Serwisie oraz zamówienia i zakupu towarów oferowanych przez Sklep DrPetcare w Serwisie. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Sklepu DrPetcare oraz zamówienie i zakup towarów oferowanych przez Sklep DrPetcare w Serwisie. 

7.       Administrator przetwarza dane również w celu promocji własnych usług i towarów w tym przesyłania Użytkownikowi elektronicznej informacji (e-mail) o dostępnym asortymencie. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem: biuro@drpetcare.pl.

8.      Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

- Edrone Sp. z o.o., ul Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego się przesyłania newslettera,

-Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii email, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,

9.      Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

-kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 10.     Wyrażenie zgody na otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej jest dobrowolne i nie blokuje możliwości skorzystania z usług Sklepu DrPetcare. 

11.     Dane osobowe Użytkownika będą przez Administratora zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów.

12.   W celu realizacji umowy Sklep DrPetcare może udostępniać zebrane od Użytkownika dane do następujących kategorii odbiorców: operatorów logistycznych, firm kurierskich, przewoźników - w celu realizacji procesu wysyłki towaru, na potrzeby obsługi procesu reklamacyjnego oraz na potrzeby obsługi procesu zwrotu Towaru. Dane udostępniane są również zewnętrznej firmie księgowej, w celu właściwej obsługi księgowej zamówień. Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa mogą być także udostępniane podmiotom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem i windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

13.  Zebrane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika, usunięcia konta Użytkownika w systemie Administratora bądź skorzystania przez Użytkownika z wymienionych poniżej praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 

14.  Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, to jest:

a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,

b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (odpowiednio 3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,

d) w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

III. Prawa Użytkowników

 1.     W celu skorzystania z wymienionych niżej praw należy skontaktować się z Administratorem.

 2.     Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

1)     poczty tradycyjnej: Dr. Petcare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa

2)     poczty elektronicznej biuro@drpetcare.pl

3)     telefonicznie: +48 729 927 908 lub 22 230 23 28.

3.     Zgodnie z art. 15 RODO Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

1)     celu przetwarzania;

2)     kategorii odnośnych danych osobowych;

3)     informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

4)     w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

5)     informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

6)     informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

7)     jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

8)     informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- Sklep DrPetcare nie prowadzi tego typu działań.

4.     Zgodnie z art. 16 RODO Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

5.     Zgodnie z art. 17 RODO Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

1)     dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

2)     Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

3)     Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

4)     dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

5)     dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

6)     dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

6.     Zgodnie z art. 18 Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

1)     Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

2)     przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

3)     Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

4)     Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

7.     Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

8.     Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

9.     Po skorzystaniu przez Użytkownika z prawa do sprzeciwu jego dane osobowe nie będą dalej przetwarzane, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Użytkownika, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu roszczeń.

10.  Zgodnie z art. 20 RODO Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

1)     przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

2)     przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

11.  Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie.

12.  Zgodnie z art. 77 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                                              IV. Przekazywanie danych poza EOG

 Partnerzy Administratora mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych partnerów np. Google mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby partnerzy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

                    V. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1.     Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.     Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

3.     Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.     Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

                   VI. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1.     Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

1)     konfiguracji serwisu:

a)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b)     rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c)     zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d)     zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

e)     rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

2)     uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

a)     utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b)     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

c)     optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

3)     realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

4)     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

5)     zapamiętania lokalizacji użytkownika

6)     poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

7)     analiz i badań oraz audytu oglądalności

8)     tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

9)     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2.     Administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 1, lit. a), i) ii) oraz iv) jak również pkt: d, e, oraz f jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania ofert widocznych w serwisie do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.

3.     Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 1 powyżej przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników.

4.     Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1)     prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

2)     zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a)     Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA

b)     Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

c)     doubleclick.net [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

d)     hit.gemius.pl [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Polsce]

e)     freshworks.com [administrator cookies: Freshworks z siedzibą w USA]

3)     prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Google AdSense [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA; RTB House  [ administrator cookies: RTB House ]

4)     zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego: Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii

5)     wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

f)      Google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

g)     Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii

6)     prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

7)     wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: Desk.com [administrator cookies: Salesforce.com Inc. z siedzibą w USA]

8)     Rozpoznawania lokalizacji Użytkownika: Google.com - [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]

9)     Realizacji płatności: bluemedia.pl [administrator cookies: Krajowy Integrator Płatności S.A.]

10)  wysyłki mailingu: mailchimp.com [administrator cookies: Mailchimp z siedzibą w USA]

5.       Administratorami danych osobowych zawartych w plikach cookie wykorzystywanych w celach, o których mowa w pkt 4 lit. c), jak również w pkt. 4 lit. h oraz j są podmioty wskazane w tych punktach. Podstawą prawną przetwarzania danych zwartych w tych plikach jest zgoda Użytkownika tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Wyrażenie powyższej zgody, nie jest wymogiem umownym, ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy lecz brak jej wyrażenia uniemożliwi Administratorowi dostosowania reklam widocznych w innych serwisach do Twoich preferencji opartych na zachowaniach w Serwisie.

6.       Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pozostałych literach pkt. 4 powyżej przetwarzane są przez wskazanych w pkt. 4 administratorów i służą realizacji podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Serwisu opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku tj. w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu oraz prawidłowego skorzystania z wszystkich funkcji serwisu przez Użytkowników. 

7.     Odpowiednie zastosowanie znajdujące postanowienia pkt. III niniejszej Polityki Prywatności. 

8.     Dane osobowe zawarte w umieszczanych przez Serwis plikach Cookie, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z wymienionych w pkt. III niniejszej Polityki Prywatności praw, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach lub do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies w przeglądarce Użytkowania.

VII.  Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.     Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne

4.     Obok plików Cookies Sklep DrPetcare może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane celu analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.