Regulamin

 

 

Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://drpetcare.pl.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Dr. PetCare sp. z o.o. - Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa. Sklep internetowy drpetcare.pl prowadzony jest przez spółkę Dr. PetCare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860760, REGON: 387076032. NIP: 7010997642, kapitał zakładowy 7.700 zł.

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@drpetcare.pl
 • telefonicznie pod numerem telefonu +48 22 2302328, w godzinach pracy Sklepu (09:00-18:00 w dni robocze).
 • akceptacji Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności,
 • wyboru Towarów, które mają być przedmiotem Zamówienia i Umowy,
 • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej,
 • podania formy dostawy,
 • wyboru sposobu płatności.

§ 1 DEFINICJE

1.       Regulamin – niniejszy regulamin

2.       Sprzedawca - Dr. PetCare sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860760 NIP: 7010997642, REGON: 387076032, kapitał zakładowy 7.700 zł,

3.       Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym, za wyjątkiem drobnych umów, o których mowa w art. 20 kodeksu cywilnego Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

4.       Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5.       Konto – wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenia statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych.

6.       Towary/ Towar – prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie,

7.       Sklep – serwis internetowy, którego administratorem jest Sprzedawca , działający pod adresem www.drpetcare.pl, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość

8.       Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

9.       Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedającego z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości               e – mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

Każdy Klient zamierzający skorzystać ze Sklepu, udostępnianych za jego pośrednictwem usług lub nabycia udostępnianych za jego pośrednictwem Towarów zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, potwierdzenia zapoznania się z jego treścią i zaakceptowania jej oraz jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia lub skorzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.

 

W Sklepie mogą dokonywać zakupu Towarów zarówno Klienci będący Konsumentami jak i pozostali. W przypadku Klientów zamierzających zakupić Towary w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zachęcamy natomiast również do kontaktu z dedykowanym działem handlowym pod numerem telefonu 729 927 908, gdzie można w szczególności otrzymać zindywidualizowaną ofertę handlową.

 § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem Regulamin (drpetcare.pl) (Regulamin) oraz Polityka Prywatności (drpetcare.pl) (Polityka Prywatności).

2.       Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet spełniający minimalne wymagania techniczne w postaci: procesor o częstotliwości minimum 1 GHz, Karta graficzna o pamięci minimum 512 MB oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę stron internetowych (np. Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy.

3.       Do złożenia Zamówienia i dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4.       Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5.       Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty w przypadku Towarów, które takich atestów wymagają. Gwarancją objęte są wyłącznie Towary w odniesieniu do których informacja o gwarancji podana została w opisie Towaru.

6.       Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich, oraz obowiązują do czasu ich zmiany, przy czym zmiana taka nie może zostać dokonana po złożeniu Zamówienia.

7.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

8.       W chwili utworzenia Konta, Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jedynie w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Klienta, w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu dla Klienta oraz możliwości składania Zamówień.

9.       W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, lub skorzystania z procedury reklamacyjnej, o której mowa w § 8 Regulaminu.

10.   Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

 § 3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.     Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu https://drpetcare.pl - za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego.

2.     Przez złożenie Zamówienia, w sposób o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o chęci związania się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

3.     W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowych danych umożliwiających identyfikację Klienta jako strony Umowy i dostarczenie Towaru, to jest: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, (odpowiednio - firmy, siedziby, adresu), adresu e-mail, numeru telefonu oraz dokładnego adresu dostawy, jeśli jest inny niż adres zamieszkania (siedziby). Niezbędne jest również wskazanie przez Klienta rodzaju dokumentu sprzedaży, jaki chce otrzymać i podanie informacji wymaganych odpowiednimi przepisami, niezbędnych do jego wystawienia przez Sprzedawcę.

4.     W celu skutecznego złożenia Zamówienia niezbędne jest dokonanie przez Klienta następujących czynności:

5.     Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

6.     Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji (założenia Konta), bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim.

7.     Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów ma możliwość znaleźć interesujący go Towar. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka”. Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy”). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x”, znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru.

8.     Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Kasa". Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki, wybrać formę dostawy oraz metodę płatności lub wypełnić niezbędne dane do realizacji zamówienia w przypadku kiedy nie dochodzi do logowania. W momencie kliknięcia przycisku „Kup z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do złożenia zamówienia.

9.     Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto i zaloguje się podczas składania Zamówienia, jego dane zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie danych podanych przez Klienta podczas zakładania Konta (z uwzględnieniem późniejszych aktualizacji danych przez Klienta). Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz dostawy Towaru. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego.

10.  Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną informację od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu Umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru (tj. wydania go przewoźnikowi), potwierdzenie zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności oraz sposobie i koszcie dostawy Towaru. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób, niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć.

11.  Sprzedawca zastrzega, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary oraz kosztów ich dostawy, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 10 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, bez konieczności informowania o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ust. 11 nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie przy odbiorze, zgodnie z § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu.

 § 4 CENY i FORMY PŁATNOŚCI

1.     Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, wskazanych poniżej. Koszt dostawy oraz wszystkie ewentualne koszty dodatkowe podane zostaną Klientowi nie później niż przed zakończeniem składania Zamówienia (powstaniem zobowiązania Klienta do zapłaty).

2.     W Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujące sposoby:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami;
 • kartą płatniczą, BLIKIEM lub szybkim przelewem online za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługę płatności online Blue Media S.A; korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami.
 • przy odbiorze Towaru (płatność pobierana przez przewoźnika);

3.     Płatności kartą płatniczą przyjmowane są następującymi rodzajami kart - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro

4.     Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności.

5.     Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny, aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia.

6.     Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności oraz wybranego przewoźnika:

 • dostawa kurierem DPD 
 • dostawa do InPost Paczkomaty 24/7 (dostępna dla wybranych kategorii produktów i dla zamówień nieprzekraczających 30 kg)

- dla wszystkich Zamówień o wartości większej niż 95 zł – dostawa jest BEZPŁATNA

- dla wszystkich Zamówień o wartości do 94.99 zł, koszt dostawy wynosi 9,90 zł

7.     Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku płatności za Towar przy odbiorze Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w chwili wydania Klientowi Towaru przez przewoźnika.

8.     Za dokonanie płatności uznaje się moment:

 • w przypadku przelewu - wpływ środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, lub zatwierdzenie płatności przez systemy płatności online wobec Sprzedawcy;
 • w przypadku płatności kurierowi – wręczenie kurierowi środków pieniężnych i pokwitowanie odbioru przesyłki.

§ 5 CZAS WYSYŁKI ORAZ DOSTAWA TOWARU

1.     Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     W zakresie terminu wysyłki zamówionego Towaru występują 2 grupy Towarów:

 • Towary wysyłane max 72 godziny (liczą się godziny wypadające w dni robocze) od, odpowiednio: złożenia Zamówienia, momentu potwierdzenia Zamówienia w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 10 (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze), lub od potwierdzenia płatności za Zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy),
 • Towary wysyłane do 6 dni roboczych od, odpowiednio: złożenia zamówienia, momentu potwierdzenia zamówienia (jedynie w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze) lub od potwierdzenia płatności za zamówienie (z systemu płatności elektronicznych lub z rachunku bankowego Sprzedawcy).

3.     Przed złożeniem Zamówienia Klient informowany jest o dostępnych formach doręczenia Towarów objętych Zamówieniem, kosztach związanych z każdą z dostępnych form dostawy oraz przewidywanym (w oparciu o informacje pochodzące od poszczególnych przewoźników) czasie doręczenia.

4.     W odniesieniu do dostawy Towaru pocztą kurierską Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca.

5.     Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty".

§ 6 GWARANCJA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.     Towary sprzedawane w Sklepie są nowe.

2.     Towary sprzedawane w Sklepie  objęte gwarancją producenta lub importera wyłącznie w przypadku, gdy jest to wprost wskazane w opisie danego Towaru. W przypadku Towaru objętego gwarancją czas trwania tej gwarancji i jej warunki są uzależnione od rodzaju Towaru oraz producenta. Jest on wskazany w opisie Towaru w Sklepie oraz w karcie gwarancyjnej, dostarczanej razem z Towarem.

3.     W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsumentem, wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru w zakresie wykraczającym poza zapisy dalszej części niniejszego §6 ust.2. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem, zobowiązany jest on do zbadania stanu Towarów niezwłocznie po ich dostarczeniu Klientowi i może zgłosić ewentualne wady w terminie 7 od ich dostarczenia. Okres rękojmi ustalony zostaje na 7 od daty dostarczenia Towaru Klientowi. Wyłączone jest domniemanie uznania reklamacji w przypadku braku lub opóźnienia odpowiedzi Sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca, wedle swego wyboru, usunie wadę, wymieni Towar na wolny od wad lub zwróci cenę Towaru obciążonego wadą. Wszelkie inne roszczenia Klienta związane z wadą Towaru, w szczególności wszelkie roszczenia przenoszące kwotę równą ceny Towaru obciążonego wadą zostają wyłączone.   

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sklep (Dr.PetCare sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, biuro@drpetcare.pl, Telefon: (022) 230-23-28 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3.     Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie.

4.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość zwracanych towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.     Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie od otrzymania w/w oświadczenia prześle do Konsumenta zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Brak potwierdzenia dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie wypływa ważność, złożonego w terminie, oświadczenia.

8.     Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust. 1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa.

9.     Konsument w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem powyższego terminu.

10.  Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który może zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, następuje w sposób wskazany w ust. 4 powyżej.

11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • gdzie przedmiotem świadczenia, są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13.  W celu dokonania zwrotu towaru Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru na adres: Dział Zwrotów DrPetCare PROLOGIS PARK DC5, ul. Magazynowa 7, 55-040 Bielany Wrocławskie. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.  Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

15.  Zwrotowi nie podlegają produkty lecznicze. Artykuł 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271) przewiduje możliwość zwrotu produktów leczniczych jedynie z uwagi na ich wadę jakościową lub niewłaściwe wydanie.

 § 8 REKLAMACJE

1.     Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towaru bez wad. W sytuacji, gdy otrzymany Towar okaże się wadliwy, Klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

a)     w przypadku, gdy Towar objęty jest gwarancją, zgłoszenie wady w ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w § 6 Regulaminu;

b)     zgłoszenie wady w ramach uprawnień rękojmi za wady (procedura reklamacyjna).

2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta w sytuacjach kiedy Towar:

a)     nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c)     nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)     została wydana Klientowi w stanie niezupełnym;

e)     stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).

3.     Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemuje się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.

4.     Jeżeli Klient jest Konsumentem, w przypadku stwierdzenia wad Towaru przysługuje mu:

a)     pomimo zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady Towaru, skorzystanie z możliwości wymiany Towaru na wolny od wad;

b)     pomimo zaproponowanej przez Sprzedawcę możliwości wymiany Towaru na wolny od wad skorzystanie z możliwości usunięcia wady Towaru chyba, że skorzystanie przez Konsumenta z tego uprawnienia byłoby niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

5.     W przypadku uruchomienia dowolnej procedury reklamacyjnej, tj. z wyłączeniem korzystania z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta lub importera, transport Towarów objętych reklamacją odbywa się na koszt i zlecenie Sprzedawcy za pośrednictwem przewoźnika wskazanego na stronie Sklepu.

6.     Do Towaru objętego reklamacją należy dołączyć komplet akcesoriów oraz kartę gwarancyjną, jeśli Klient chce skorzystać z uprawnień z niej wynikających.

7.     Reklamacje związane z Towarami zakupionymi w Sklepie jak również związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 729 927 908, pisemnie na adres: Dr. Petcare Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@drpetcare.pl.

8.     W celu skorzystania z uprawnień rękojmi lub gwarancji Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar oraz dostarczyć go (prosimy o dołączenie kopii dowodu zakupu lub innego dokumentu wskazującego na nabycie Towaru przez Klienta jak również kompletu akcesoriów oraz karty gwarancyjnej.) na adres:

Dr PetCare Sp. z o.o. - Dział Reklamacji

Al. Jerozolimskie 200/325

02-486 Warszawa

9.     Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy poczytuje się za uznanie roszczeń Klienta. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10.  W przypadku usunięcia wad Towarów, bądź wymiany Towaru na nowy, Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar wolny od wad na swój koszt.

11.  Jeżeli Klient jest Konsumentem roszczenie o wymianę Towaru lub usunięcie jego wady przedawnia się z upływem 1 roku licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu Towaru.

12.  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 9 DANE OSOBOWE

1.     Administratorem danych osobowych Klientów jest: Dr. PetCare sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000860760 NIP: 7010997642, REGON: 387076032, kapitał zakładowy 7.700 zł

2.     Skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie jak również założenia Konta wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3.     Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu.

4.     Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia oraz realizacji Zamówienia w Sklepie.

5.     W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane przewoźnikom. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.

6.     Klientowi przysługuje: prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia, jak również żądania ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Aby skorzystać z ww. praw prosimy o skorzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do Konta w Sklepie lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@drpetcare.pl.

7.     Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym szczegółowe obowiązki informacyjnie (również w zakresie praw, o których mowa w ust. 6 powyżej) oraz informacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem https://drpetcare.pl/polityka

8.     Na żądanie Klienta, skierowane na adres kontakt@drpetcare.pl, Sprzedawca zapewnia Klientowi informację o:

a)     udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

b)     podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli Sprzedawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenia przetwarzania danych.

9.     W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10.  Sprzedawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji Towarów.

2.     Akceptując treść niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych (przez Klienta) uwierzytelniających Klienta w Sklepie DrPetCare osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do Konta Klienta oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać Zamówienia.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.drpetcare.pl zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. Klient jest zobowiązany do akceptacji regulaminu przy składaniu Zamówienia. W przypadku Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. Złożenie nowych Zamówień będzie wymagało akceptacji nowego regulaminu.

4.     Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia są dostępne pod adresem internetowym sklepu wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie.

5.     Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu.

6.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2021r. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia.

7.     W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w odniesieniu do umów zawieranych z Konsumentami - przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 807 z późn. zm.),oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego, o ile zastosowania nie znajdą, w zakresie umów z udziałem konsumentów, przepisy odrębne w zakresie w jakim zapewniają ochronę praw konsumentów.

8.     Sprzedawca działa zgodnie z prawem polskim z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Zapis Niniejszego Regulaminu w części odnoszącej się do ochrony praw Konsumentów obowiązują wtedy, jeśli udzielana ochrona nie jest sprzeczna z przepisami kraju UE, w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia, w takim przypadku zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kraju UE w którym znajdował się Konsument w momencie składania zamówienia.

9.     W przypadku Konsumentów właściwym Sądem jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny. W przypadku pozostałych Klientów właściwym Sądem jest Sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Regulamin konkursu Konkurs zimowy

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs organizowany na portalu Facebook (zwany dalej „Konkursem"). 2. Organizatorem konkursu LKonkurs zimowy (dalej zwanego „Konkursem") jest firma Dr. Petcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd: XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860760 (dalej zwana „Organizatorem").
3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.drpetcare.pl.
5. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem") może być: 

• pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski; 

• osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, która ukończyła 13 lat i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.


6. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku, gdy zwycięzcami Konkursu okażą się osoby wymienione w niniejszym punkcie, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
7. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest: Ilość nagród w sumie dla uczestników: 5 zestawów składających się z: Bandana świąteczna SEADOG 3 opakowania karmy suchej COUNTRY&NATURE 100g 1 opakowanie karmy mokrej COUNTRY&NATURE 400g 1 opakowanie karmy mokrej COUNTRY&NATURE 800g
8. Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej „Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.
9. Każdy Uczestnik przystępując do konkursu automatycznie akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu.

CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs trwa od momentu opublikowania postu na FB dnia 1.12.2023 r. do dnia 08.12.2023 r. do godziny 23:59.
ZASADY KONKURSU
1.Konkurs będzie przeprowadzony na koncie Facebook marki Country&Nature. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 1.12.2023 w postaci posta konkursowego.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności: • zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie i Regulaminem Konkursu; posiadać aktywne konto w serwisie Facebook oraz wykonać zadanie konkursowe: - dodać w komentarzu pod postem kreatywne zdjęcie psa związane z tytułem konkursu zabawy, pokazujące go w klimacie zimowo-świątecznym - dodać hasztag #countryandnature
3. Lista laureatów Konkursu zostanie wyłoniona nie później niż dnia 11.12.2023 r. Po opublikowaniu wyników, zwycięzca ma dwa dni na zgłoszenie się do organizatora konkursu w celu dostarczenia organizatorowi danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody.
4.Każdy Uczestnik może zgłosić jedno zdjecie konkursowe, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Może dokonać zgłoszenia w trakcie Konkursu wielokrotnie, jednak może otrzymać nie więcej niż 1 nagrodę.
PRZEBIEG KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien: W terminie konkursu pod postem ogłaszającym konkurs dodać zdjęcie zgodnie z opisanymi zasadami konkursu.
2. Zdjecie na zadanie konkursowe powinno być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu.
3. Uczestnik konkursu powinien być twórcą zdjecia i posiadać prawa autorskie do zdjęcia. Treść wpisu nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, praw własności intelektualnej lub przemysłowej, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Zdjęcia nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności nie związane z tematyką Konkursu, będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.
4. Komisja, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 5 najciekawszych, najbardziej oryginalnych zdjęć.
5. Przy wyborze najlepszych Odpowiedzi Komisja będzie się kierować własnym uznaniem, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora, oraz adekwatność. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1. Nagrody będą przyznawane na następujących zasadach: nagrody zostaną przyznane 5 Uczestnikom, którzy wykonają zadanie konkursowe i spełnią wymogi Regulaminu.
2. Jury konkursu wybierze najciekawsze zgłoszenia, zgodnie z zasadami konkursu
3. W Konkursie przyznane zostaną następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami"): nagroda równorzędna dla 5 uczestników: Bandana świąteczna SEADOG 3 opakowania karmy suchej COUNTRY&NATURE 100g 1 opakowanie karmy mokrej COUNTRY&NATURE 400g 1 opakowanie karmy mokrej COUNTRY&NATURE 800g

PRAWA AUTORSKIE. WIZERUNEK
1.Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że: a. jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie; b. jest wyłącznym autorem zdjęcia konkursowego; c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęcia konkursowego d. Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich e. wyraża zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Zadania konkursowego w sposób pozwalający na udział Uczestnika w Konkursie. f. zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich; g. zadanie konkursowe nie zostało ani nie zostanie zgłoszone do udziału w innych konkursach, promocjach bądź działaniach promocyjnych lub reklamowych
2. Wszystkie zgłoszenia mogą zostać zamieszczone na profilu marki „Country&Nature"
3. Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonego w Konkursie zdjęcia w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na polu eksploatacji: zwielokrotnianie dowolną techniką, oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). W przypadku, jeżeli w Odpowiedzi jest utrwalony wizerunek uczestnika lub wizerunek osób trzecich, uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku uczestnika lub osób trzecich, przez czas trwania Konkursu, poprzez rozpowszechnianie w serwisie drpetcare.pl i w social mediach marki. DANE OSOBOWE. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Dr.Petcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 181B. Dane są przetwarzane w celu:1. przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród laureatom; oraz  marketingu bezpośredniego. Podstawy prawne przetwarzania danych są następujące: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora; marketing – dobrowolna zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą są następujące: Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; inne prawa, o których mowa w „Polityce Prywatności Dr.Petcare sp. z o.o.".
2 Na potrzeby tego konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe przekazanie danych Przyrzekającemu nagrody celem wydania nagród.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu przez Organizatora są zawarte w „Polityce Prywatności Dr.Petcare Sp. z o.o." znajdującej się pod adresem: https://drpetcare.pl/polityka-prywatnosci/

WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
1. Nagroda zostanie przekazana na wskazany przez Zwycięzcę adres.
2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w ciągu 10 dni od przesłania przez Zwycięzcę danych.
4. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5. W odniesieniu do nagród, których wartość nie przekracza kwoty 2000,00 zł – Z uwagi na to, że, Konkurs jest emitowany z wykorzystaniem środków masowego przekazu, zaś wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. od ogłoszenia listy laureatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: biuro@drpetcare.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Dr.Petcare Aleje Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W celu wyjaśnienia jakichkolwiek kwestii związanych z organizacją i przebiegiem Promocji, Uczestnik może skontaktować się z przedstawicielem Organizatora poprzez wysłanie wiadomości na adres BIURO@drpetcare.pl
2. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik brał udział w Konkursie w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w niniejszym Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia danego Uczestnika z Konkursu, jak również do niewydania takiemu Uczestnikowi odpowiedniej nagrody.
3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.